Ustanovujúca schôdza v roku 2011

Ustanovujúca členská schôdza v roku 2011 sa konala dňa 28.2.2011 v pohostinstve „Šimunek“, za tromi mostami.

Zakladajúci členovia:

Ing. František Daniel, Mgr. Koloman Forró, Ing. Marián Hruškár, Ing. Imrich Domaniža.

Ing. František Daniel poverený prípravným výborom zahájil rokovanie s týmto programom:

1.Schválenie nových členov na základe písomnej žiadosti:

MVDr. Július Lintner 09.02.2011

Marian Slobodník 11.02.2011

František Pém 13.02.2011

Ing.Július Michač 15.02.2011

Peter Blanár 15.02.2011

Ing. Tomáš Števlík PhD. 16.02.2011

Ing. Mária Luzsiczová 18.02.2011

Ing. Pavol Hudák PhD. 20.02.2011

Žaneta Pavlovičová 21.02.2011

Ing. Jarmila Kyselicová 23.02.2011

Ondrej Berta 23.02.2011

Mgr. Eva Polerecká 28.02.2011

Ing. Tibor Tóth PhD. 28.02.2011

Róbert Major 28.02.2011

Ing. Dušan Švarba 28.02.2011

Štefan Dudáš 28.02.2011

Prijatie nových členov bolo jednomyseľne schválené,

2.Schválenie programu:

2.1.Voľba orgánov :

Predsedníctvo čl.7 je päť členné ,

Revízna komisia čl. 9 je troj členná.

2.2.Voľba návrhovej komisie.

2.3.Stanovenie ročného členského príspevku.

2.4.Aktivity na rok 2011.

2.5.Prestávka

2.6.Uznesenie.

2.7.Záver.

Program bol jednomyseľne schválený.

2.1.Voľba organov:

-Do predsedníctva boli navrhnutí a jednomyseľne schválení: Ing. František Daniel, Bc. Koloman Forró, Ing. Marián Hruškár, Ing. Imrich Domaniža a Mgr. Eva Polerecká.

-Do revíznej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení: Ing. Pavol Hudák, Ondrej Berta, Ing.Tibor Tóth PHD.

2.2.Voľba návrhovej komisii:

Do návrhovej komisii boli navrhnutí a jednomyseľne schválení: Ing. Imrich Domaniža, Ondrej Berta, Ing. Tibor Tóth PHD.

2.3.Stanovenie ročného členského príspevku:

Po aktívnej rozprave sa stanovil takto: člen, ktorý je zárobkovo činný mesačne 1 € /ročne 12 €/ dôchodca, matka na materskej, nezamestnaný 0,50 € /ročne 6 €/.

2.4.Aktivity na rok 2011.

-prednášku o bombardovaní mesta

-podujatie „Domáca zabíjačka“

-bryndzové halušky

-„Porcinkula 2011“

-prezentácia života a diela Jozefa Karola Viktorina

-výstava v žst. Nové Zámky „Bombardovanie v Nových Zámkov na konci 2. svetovej vojny“.

-pamätný kríž na hromadnom hrobe

-Ekumenickú bohoslužbu

.prezentáciu publikácie a CD nosiča -„Študenti v búrke” od autora Ferenca -Kovácsa v Gymnáziu na Štefánikovej ulici.

-VII. Novozámockej súťaži v príprave klobás „Klobfest 2011“.

2.5.Prestávka.

Cez prestávku sa vykonala voľba funkcii predsedníctva: Daniel – predseda, Forró a Hruškár – podpredsedovia, Domaniža – tajomník, Polerecká – pokladník a revíznej komisii: Berta – predseda, Hudák a Tóth čllenovia.

2.6.Uznesenie.

Návrhová komisia zvolená na ustanovujúcej členskej schôdze konanej dňa 28.2.2011 v zložení: Ing. Imrich Domaniža, Ing. Tibor Tóth PDH, Ondrej Berta konštatuje, že

-ustanovujúca schôdza je uznášania schopná nakoľko z 20 zakladajúcich členov je 14 prítomných čo činí 70%. Členovia Lintner, Števlík, Michač, Kyselicová, Slobodník a Pém požiadali o ospravedlnenie z prítomnosti.

-ustanovujúca schôdza zvolila päť členné predsedníctvo a troj člennú revíznu komisiu v tomto zložení:

Predsedníctvo:Ing. František Daniel, Bc. Koloman Forró, Ing. Marián Hruškár, Ing. Imrich Domaniža a Mgr. Eva Polerecká.

Revízna komisia:Ing. Pavol Hudák, Ing. Tibor Tóth PHD., Ondrej Berta,

-ustanovujúca schôdza stanovila ročný členský príspevok v čiastke 6 €, matka na materskej, nezamestnaný, 12 € člen, ktorý je zárobkovo činný

-ustanovujúca schôdza berie na vedomie, že predsedníctvo má toto funkčné zloženie:Ing. Daniel – predseda, Bc. Forró a Ing. Hruškár – podpredsedovia, Ing. Domaniža – tajomník, Mgr. Polerecká – pokladník – že revízna komisia má toto funkčné zloženie:Berta – predseda, Ing. Hudák a Ing. Tóth členovia

Členská schôdza ukladá:

-zabezpečiť plán činnosti na rok 2011.

Uznesenie bolo jednomyseľne ustanovujúcou schôdzou prijaté.

Zápis o schôdzi spracoval:

Ing. František Daniel