10.Výročná členská schôdza za rok 2020.

Výročná členská schôdza za rok 2020 sa konala dňa 3.5.2021 cestou internetu.

Prítomní: Daniel, Forró, Domaniža, Števlík, Berta, Tóth, Garajová, Forróová, Rosenbaumová, Starinská, Starinský, Katona, Juhász, Komanek, Podbehlý. Mokráš, Hamran.

Neprítmní: Dióši, Sekerová, Šimunek, Kasáčová, Kocsis.

Program Výročnej členskej schôdze.

Zahájenie

Oboznámenie Výročnej členskej schôdze o uznášania schopnosti

Správa o činnosti za rok 2020

Návrh činnosti na rok 2021

Správa o hospodárení za rok 2020

Správa o majetku OZ

Diskusia

Prestávka a občerstvenie

Správa revíznej komisie

Návrh a schválenie uznesenia z Výročnej členskej schôdze

Správa revíznej komisie.

Revízna komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-Ing. Imrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD. člen

vykonali dňa 25. 4. 2021 revíziu pokladničnej knihy a inventarizáciu majetku Občianskeho združenia ,,Za troma mostami” a konštatujú, že:

-Pokladničná kniha je vedená bez zistených závad

-Inventár OZ súhlasí zo skutkovým zisteným stavom

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze

Návrhová komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-Ing. Imrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD člen

konštatuje, ze výročná členská schôdza je uznášania schopná,

nakoľko z 22 členov bolo 17prítomných (77 %).

Výročná členská schôdza berie na vedomie:

-Správa o činnosti za rok 2020.

-Správa o majetku OZ.

-Správa o hospodárení za rok 2020.

-Správa revíznej komisie.

-Ukončeniečlenstva v OZ: Viera Sekerová,  Miroslav Šimunek.

Výročná členská schôdza schvaľuje:

-Návrh činnosti na rok 2021.

-Dodatok č.2 Stanov Občianskeho združenia „Za troma mostami“, ktorou sa mení a dopĺňa Článok 8 Štatutárny organ:

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a 1. podpredseda. Sú volený na dobu 3 rokov.

2. Štatutári sú oprávnení konať samostatne.

3. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

-Členská schôdza zvolila 5 členné predsedníctvo. Predseda Ing. František Daniel, 1.podpredseda Ing. Tomáš Števlík, 2.podpredseda Mgr. Kolomam Forró, 2. tajomník Adrián Komanek, 1. tajomník PaedDr. Gajarjová.

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Zápis o schôdzi spracoval:

Ing. František Daniel