6. Výročná členská schôdza za rok 2016

Výročná členská schôdza za rok 2016 sa konala dňa 20.1.2017 v pohostinstve Pohoda

Prítomní:

Ing. František Daniel, Ing. Imrich Domaniža, František Pém, Ing. Tomáš Števlík PhD., Ondrej Berta, Ing. Tibor Tóth PhD., PaedDr. Jana Garajová, Ing. Anna Kotlinová, Janka Starinská, Ing. Peter Starinský, Mgr. Viera Sekerová,

Neprítmní:

Mgr. Koloman Forró, Iveta Forróová, Mgr. Eva Polerecká

Ing. Mária Luzsiczová, Ing. Marian Hruškár, Zotán Gergely, JUDr.Eleonóra Petrová, PaedDr. Mária Malperová, Elena Kešjarová, PaedDr. Anna Rošková,

Program Výročnej členskej schôdze.

01. Zahájenie

02. Oboznámenie Výročnej členskej schôdze o uznášania schopnosti

03. Schválenie programu

04. Správa o činnosti za rok 2016

05. Návrh činnosti na rok 2017

06. Správa o hospodárení za rok 2016

07. Správa o majetku OZ

08. Diskusia

09. Prestávka a občerstvenie

10. Správa revíznej komisie

12. Návrh a schválenie uznesenia z Výročnej členskej schôdze

Správa revíznej komisie.

Revízna komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-lng. lmrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD. člen

vykonali dňa 16.1.2017 revíziu pokladničnej knihy a inventarizáciu majetku Občianskeho združenia,,Za troma mostami” a konštatujú, že:

1. Pokladničná kniha je vedená bez zistených závad.

2, lnventár OZ súhlasí zo skutkovýrn zisteným stavom.

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze

Návrhová komisia v zložení

-Ondrej Berta predseda

-Ing. Imrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD člen konštatuje, že

výročná členská schódza je uznášania schopná, nakoťko z 30 členov bolo 19 pdtomných (63,3 %).

Výročná členská schódza berie na vedomie:

-Správa o činnosti za rok 2016

-Správa o majetku OZ.

-Správa o hospodárení za rok 2016

-Správa reviznej komisie.

-Prijatie za člena OZ (Ing. Norbert Kádek, Miroslav Šimunek, JUDr. Ing. Ivan Katona

Výročná členská schôdza schvaľuje:

-Návrh činnosti na rok 2017

-Rozpis úloh členov združenia na zabezpečenie plánovanej činnosti v roku 2017.

-Rokom 2016 ukončiť výber členských príspevkov a počnúc rokom 2017 ho nahradiť dobrovoľným finančným príspevkom s prijliadnutím na iné svoje finančné, materiálne resp. pracovné aktivity

-Upraviť stanovy OZ vzhľadom na tvorbu nehnuteľného majetku OZ

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Zápis o schôdzi spracoval:

Ing. František Daniel