1. Výročná členská schôdza za rok 2011

Výročná členská schôdza za rok 2011 sa konala dňa 28.12.2011 v pohostinstve „PUB Pohoda.

Prítomní:František Daniel, Koloman Forró, Marián Hruškár, Imrich Domaniža, František Pém, Tomáš Števlík , Mária Luzsiczová, Ondrej Berta, Eva Polerecká, Tibor Tóth, Pavol Hudák, Jarmila Kyselicová.

Neprítmní:Július Lintner, Marian Slobodník, Július Michač, Peter Blanár, Róbert Major, Dušan Švarba, Štefan Dudáš, Žaneta Pavlovičová.

Program Výročnej členskej schôdze.

1.Zahájenie

2.Voľba mandátovej komisie

3.Oboznámenie Výročnej členskej schôdze o uznášania schopnosti

4.Schválenie programu

5.Schválenie rokovacieho poriadku

6.Správa o činnosti za rok 2011 a návrh činnosti na rok 2012

7.Správa o majetku OZ

8.Správa o hospodárení za rok 2011

9.Správa revíznej komisie

10.Schválenie štatútu používania miestnosti na Šurianskej č.5

11.Schválenie používania bankového konta

12.Rôzne

13.Prestávka a občerstvenie

14.Návrh a schválenie uznesenia z Výročnej členskej schôdze

15.Záver

Správa revíznej komisie.

Revízna komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-lng. lmrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD. člen

vykonali dňa 28.12.2011 revíziu pokladničnej knihy a inventarizáciu majetku Občianskeho združenia,,Za troma mostami” a konštatujú, že:

1. Pokladničná kniha je vedená bez zistených závad.

2, lnventár OZ súhlasí zo skutkovýrn zisteným stavom.

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze

Návrhová komisia v zložení

-Ondrej Berta predseda

-Ing. Imrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD člen konštatuje, že

výročná členská schódza je uznášania schopná, nakoťko z 20 členov bolo 12 prítomných (60 %).

Výročná členská schôdza berie na vedomie:

-Správa o činnosti za rok 2011

-Správa o majetku OZ.

-Správa o hospodárení za rok 2011.

-Správa revíznej komisie.

Výročná členská schôdza schvaľuje:

-Rokovací poriadok.

-Návrh činnosti na rok 2012.

-Návrh rozpočtu na rok 2012.

-Štatút používania miestnosti na Šurianskej č.5

Štatút používania bankového konta

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Zápis o schôdzi spracoval:

Ing. František Daniel