9. Výročná členská schôdza za rok 2019

Výročná členská schôdza za rok 2019 sa konala dňa 21.2.2020 v klubovni OZ na Šurianskej ulici č.5.

Prítomní:

František Daniel, Imrich Domaniža,Tomáš Števlík, Ondrej Berta, Jana Garajová, Anna Kotlínová, Janka Starinskám Peter Starinský, Alexander Diósi, Ivan Katona Ján Juhász, Tibor Kocsis, Adrián Komanek

Neprítmní:

Norbert Kádek, Eleonóra Petrová, Zoltán Gergely. A|žbetaVašeková, Koloman Forró, Iveta Forróová, Tibor Tóth, Viera Sekerová, Marta Kasášová, Miroslav Šimunek

Program Výročnej členskej schôdze.

Zahájenie

Oboznámenie Výročnej členskej schôdze o uznášania schopnosti

Personálne zmeny (prijímanie a zrušenie členstva, doplnenie členov predsedníctva)

Správa o činnosti za rok 2019

Návrh činnosti na rok 2020

Správa o hospodárení za rok 2019

Správa o majetku OZ

Diskusia

Prestávka a občerstvenie

Správa revíznej komisie

Návrh a schválenie uznesenia z Výročnej členskej schôdze

Správa revíznej komisie.

Revízna komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-lng. lmrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD. člen

vykonali dňa 20.2.2020 revíziu pokladničnej knihy a inventarizáciu majetku Občianskeho združenia,,Za troma mostami” a konštatujú, že:

1. Pokladničná kniha je vedená bez zistených závad.

2, lnventár Q7 súhlasí zo skutkovýrn zisteným stavonn.

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze

Návrhová komisia v zložení

-Ondrej Berta predseda

-Ing. Imrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD člen konštatuje, že výročná členská schódza je uznášania schopná, nakoťko z 23 členov bolo 13 pdtomných (56,5%o).

Výročná členská schódza berie na vedomie:

-Správa o činnosti za rok 20l9.

-Správa o majetku OZ.

-Správa o hospodárení za rok 20l9

-Správa rev iznej komisie.

-Zrušenie členstva v OZ: Norbert Kádek, Eleonóra Petrová, Zolán Gergely. Ažbeta Vašeková

-Prijatie nových členov: Peter Podbehlý, Róbert Mokráš.

Výročná členslcí schódza schval’uje:

-Návrh činnosti na rok 2020.

-Kooptovanie členov predsedníctva OZ: Tomáš Števlft 2.podpredseda a Adrián Komanek 2. tajomník

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Zápis o schôdzi spracoval:

Ing. František Daniel