8.Výročná členská schôdza za rok 2018

Výročná členská schôdza za rok 2018 sa konala dňa 22.2.2019 v klubovni na Šurianskej ulici.

Prítomní:

lng. František Daniel, Mgr. Koloman Forró, lng. lmrich Domaniža, Ing. Tomáš Števlík PhD., Ondrej Berta, lng. Tibor Tóth PhD., PaedDr. Jana Garajová. lng. Anna Kotlínová, Janka Starinská, lng. Peter Starinským, Mgr. Viera Sekerová, Mgr. Marta Kasášová, Mgr. Alžbeta Vašeková, Miroslav Šimunek, Ján Juhász, Tibor Kocsis

Adrián Konanek

Neprítomní:

lveta Forróová, Zollán Gergely, JUDr. Eleonóra Petrová, Mgr. Alexander Diósi, Ing.Norbert Kádek, JUDr. Ing. Ivan Katona

Program Výročnej členskej schôdze.

Zahájenie

Oboznámenie Výročnej členskej schôdze o uznášania schopnosti

Personálne zmeny (prijímanie a zrušenie členstva

Správa o činnosti za rok 2018

Návrh činnosti na rok 2019

Správa o hospodárení za rok 2018

Správa o majetku OZ

Diskusia

Prestávka a občerstvenie

Správa revíznej komisie

Návrh a schválenie uznesenia z Výročnej členskej schôdze

Správa revíznej komisie.

Revízna komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-lng. lmrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD. člen

vykonali dňa 22.2.2019 revíziu pokladničnej knihy a inventarizáciu majetku Občianskeho združenia,,Za troma mostami” a konštatujú, že:

1. Pokladničná kniha je vedená bez zistených závad.

2, lnventár OZ súhlasí zo skutkovýrn zisteným stavom.

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze

Návrhová komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-Ing. Imrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD člen

konštatuje, že výročná členská schôdza je uznášania schopná, nakoľko z 23 členov je prítomných 17 čo činí 74 %.

Výročná členská schôdza berie na vedomie:

-Správa o činnosti za rok 2018.

-Správa o majetku OZ.

-Správa o hospodárení za rok 2018.

-Správa revíznej komisie.

-Zrušenie členstva v OZ ( Maria Malperová, Anna Rošková, František Pém, Mária Luzsiczová, Elena Kešjarová)

-Prijatie nových členov (Ján Juhász, Tibor Kocsis, Adrián Komanek)

Výročná členská schôdza schvaľuje:

-Návrh činnosti na rok 2019.

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Zápis o schôdzi spracoval:

Ing. František Daniel