Kolaudácia na Zúgove – MVE.

Dňa 13.7.2021 sa konala kolaudácia časti stavby MVE a to SO 04 Úprava bočného prepadu.

Na kolaudácii sa zúčastnili:

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie

AMV Invest, s.r.o.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Mestský úrad Nové Zámky

Slovenský rybársky zväz Žilina

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Nové Zámky

Štátna ochrana prírody SR

Ing. Peter Podbehlý poslanec MsZ Nové Zámky

Predmetom jednania bola funkčnosť rybo chodu, preplach a zanášanie Mlynského náhonu, niveleta hate, ale najväčšia pozornosť bola venovaná pozornosť prístupovej cesty zo Šurianskej cesty po MVE. Pán primátor sa vyjadril tak, že mesto hľadá dohodu, určitý kompromis s AMV Invest, s.r.o. napr.: účasť mesta čiastkou 50% na celkových nákladoch. Ostatní účastníci trvali na realizácii podľa stavebného povolenia. Najtvrdšie vyjadrenie vyjadrila zástupkyňa SIŽP, ktorá upozornila AMV Invest, s.r.o., že nesplnenie môže viesť zastaveniu prevádzky ba dokonca aj k odstráneniu stavby.

Najviac ma prekvapila neúčasť novozámčanov na tejto udalosti.

5 4 3 2 1Prítomní boli dvaja záhradkári a traja členovia Občianskeho združenia Za troma mostami