Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 1.

Základné ustanovenia.

1. Občianske združenie má názov „ Za troma mostami “.

2. Sídlom združenia je 940 66 Nové Zámky Wolkerova č.5.

3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.

4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 2.

Cieľ a činnosť.

1. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Nové Zámky a zvlášť regiónu „ Za tromi mostami“.

2. Združenie má za cieľ zastupovanie občanov bývajúcich v regióne „Za tromi mostami“,voči samospráve a zákonodárnemu organu a prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne postihnutých a starších spoluobčanov.

3. Združenie má záujem konkrétnymi návrhmi i realizáciou vylepšovať životné prostredie turistické a rekreačné podmienky vo svojom regióne.

4. Združenie na princípe partnerstva združuje zástupcov samosprávy, podnikateľov, združení, neziskových organizácií a spolkov, verejnej správy a jednotlivcov k identifikovaniu územia mesta Nové Zámky a jeho problémov, vypracovaniu integrovanej stratégie rozvoja územia mesta a zabezpečeniu jej postupnej implementácie s cieľom:

riešiť nepriaznivú sociálnu a ekonomickú situáciu na území mesta Nové Zámky komplexným systémovým prístupom, ktorý by bol predpokladom vytvárania podmienok pre vnútorný stimulovaný rast regiónu,

zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky obyvateľov žijúcich na území občianskeho združenia podporou miestnych podnikateľských a neziskových subjektov s dôrazom na tvorbu a udržanie pracovných miest,

– vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky s využitím a zhodnotením daností územia občianskeho združenia,

– zvýšiť atraktívnosť a návštevnosť územia občianskeho združenia podporou obnovy a rozvoja mesta zahrnutých do územia vrátane ich kultúrneho, historického a prírodného bohatstva.
vytvoriť podmienky pre využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie,

zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov žijúcich na území občianskeho združenia a členov združenia a podporiť rozvoj ich zručností potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj,

podporiť rozvoj občianskych iniciatív a aktivít,

zabezpečiť koordináciu aktivít a činností členov združenia za účelom dosahovania všestranného rozvoja územia.

zabezpečiť presadzovanie zámerov presahujúcich svojím rozsahom a významom možnosti jednotlivých členov, vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov.

5. Združenie sa stará o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva mesta Nové Zámky, so zameraním najmä na:

-ochranu a obnovu stavebných, architektonických, historických a umeleckých pamiatok

-podporu a rozvíjanie miestnych tradícií,

výstavbu pamätníka obetiam bombardovania Nových Zámkov v období II. svetovej vojny.

6. Združenie zabespečuje organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, prístupných širokej verejnosti.

7. Združenie podporuje rozvoj cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce.

8. Združenie spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, inštitúciami,orgánmi, združeniami, verejnej správy a pod. v tuzemsku i v zahraničí.

9. Združenie vykonáva reklamnú a propagačnú činnosť,výskum trhu a verejnej mienky,

a vydavateľskú činnosť.

10.Združenie nesmie vykonávať činosť za účelom dosiahnutia zisku, alebo prostredníctvom činnosti zabezpečovať riadny výkon povolania.

Článok 3.

Členstvo.

1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4. Členstvo zaniká:

a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia

predsedníctvu,

b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d) zánikom združenia.

Článok 4.

Práva a povinnosti členov.

1. Člen má právo:

a) zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej

b) zúčastňovať sa na činnosti združenia

c) voliť a byť volený do orgánov združenia

d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,

e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.

2. Člen má tieto povinnosti:

a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy združenia,

b) plniť uznesenia orgánov združenia

c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia

Článok 5.

Orgány združenia.

Orgánmi združenia sú:

a) členská schôdza

b) predsedníctvo združenia

c) štatutárny orgán

d) revízna komisia

Článok 6.

Členská schôdza.

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi združenia.

2. Členská schôdza:

a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,

b) volí a odvoláva členov predsedníctva,

c) volí a odvoláva členov revíznej komisie,

d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,

e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,

f) rozhoduje o zrušení združenia.

3. Schvaľovanie v bodoch a,b,f sa uskutočňuje 3/5 prítomných u ostatných bodoch nadpolovičná väčšina.

3. Zasadnutie členskej schôdze zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie členskej schôdze je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie členskej schôdze o personálnych otázkach môže byť tajné.

Článok 7.

Predsedníctvo združenia.

1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné členskej schôdzi. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.

2. Predsedníctvo má 5 členov ( predseda, 2 podpredsedovia, tajomník,pokladník), ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej 6 krát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

3. Predsedníctvo najmä:

a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdzi,

c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa členská schôdza nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Článok 8.

Štatutárny orgán.

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.

2. Každý z podpredsedov má pridelenú oblasť riadenia, každý dokument (opis) je podpísaný dvoma členmi predsedníctva.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9.

Revízna komisia.

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdze.

2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

3. Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. RK sa schádza najmenej 1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. Revízna komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4. Revízna komisia:

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10.

Hospodárenie združenia.

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Predsedníctvo združenia.

2. Zdrojom majetku sú hlavne:

a) členské príspevky,

b) príjmy zvláštnej činnosti,

c) pôžičky, úvery, úroky,

d) dary od fyzických a právnických osôb z tuzemska I zahraničia,

e) dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu samosprávnych orgánov a organizácii,

f) granty z fondov EÚ a VÚC,

g) príjmy z prenájmu a požičiavania majetku,

h) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,

i) príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti,

j) príjmy z edičnej, publikačnej a reklamnej činnosti,

k) príjmy s činnosti pri pomoci zdravotne postihnutým a starším občanom.

3. Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci sú majetkom združenia.

4. Združenia zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom.

5. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia.

6. Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na predmet činnosti združenia, okrem výdavkov na správu združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý v prospech členov združenia a členov jeho orgánov.

7. Peňažné prostriedky združenia sú vedené na samostatnom bankovom účte, alebo v pokladni združenia, ktorej denný limit však nesmie byť vyšší ako 100 € po zúčtovaní dennej pokladne.

8. Združenie má dva samostatné typy bankových účtov:

a) bankový účet pre bežnú priebežnú činnosť združenia,

b) bankový účet na konkrétnu aktivitu, kde sa finančné prostriedky kumulujú bez možnosti výberu, ale s možnosťou verejnej kontroly cez internet banking. Po nahromadení finančných prostriedkov 4/5 členstvo združenia rozhodne o ich spôsobe použitia na mimoriadnej členskej schôdze.

9. Členovia združenia nemajú právny nárok na podiely z výsledkov hospodárenia združenia alebo iných príjmov. V prípade zániku združenia nemajú členovia právny nárok na podiel z majetku.

10. Majetok združenia nemožno darovať.

11. Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.

12. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

13. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

Článok 11.

Zánik združenia.

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejno prospešné a charitatívno-humánne účely. Zánik združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

Článok 12.

Záverečné ustanovenia.

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou.

2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

3.Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.OZ má právo použivať svoj vlastný preukaz, znak, odznak a pečiatku so svojím názvom a znakom.

Nové Zámky, dňa 31.12.2010.

Registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky bolo vykonané dňa 20.1.2011 spisom č.j.VVS/1-900/90-369 57. Podpísana JUDr. Oľga Plisňáková riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy.