O nás

Informácie o občianskom združení

Dňa 20.1.2011 bolo na Ministerstve vnútra zaregistrované 214. Novozámocké občianske združenie „ Za troma mostami“, ktoré si v  stanovách v desiatich bodoch určilo svoje ciele a aktivity.

Táto činnosť sa dá zhrnúť do dvoch oblastí:

 1. Starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva mesta Nové Zámky, so zameraním najmä na:
  • ochranu a obnovu stavebných, architektonických, historických a umeleckých pamiatok,
  • podporu a rozvíjanie miestnych tradícií,
  • výstavbu pamätníka obetiam bombardovania Nových Zámkov v období II. svetovej vojny.
 2. Vytváranie materiálnych, technických a fondových podmienok pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Nové Zámky a zvlášť regiónu „ Za tromi mostami“ zo zameraním najmä na:
  • zastupovanie občanov bývajúcich v regióne „Za tromi mostami“,voči samospráve a zákonodárnemu organu a prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne postihnutých a starších spoluobčanov,
  • konkrétnymi návrhmi i realizáciou vylepšovať životné prostredie turistické a rekreačné podmienky vo svojom regióne,
  • zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky obyvateľov žijúcich na území občianskeho združenia podporou miestnych podnikateľských a neziskových subjektov s dôrazom na tvorbu a udržanie pracovných miest,
  • vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky s využitím a zhodnotením daností územia občianskeho združenia,
  • zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov žijúcich na území občianskeho združenia ,
  • organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia, prístupných širokej verejnosti,
  • podporovať rozvoj cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce.

Občianské združenie „Za troma mostami” predpokladá široku podporu obyvateľov v Nových Zámkoch a najmä obyvateľov nášho regiónu.

Pre realizáciu projektov OZ zdvorilo žiada širokú verejnosť o poskytnutie finančných darov, ktoré budú použité iba na konkrétne financovanie týchto akcií:

 • Pamätník železničiarov (parný rušeň na podstavci)
 • Pamätník obetiam bombardovania Nových Zámkov
 • Stĺp hrdinom, ktorí položili životy v bojoch roku 1848-49
 • Busta Jiřiho Jelinka, umiestnená na budove Sokolovne
 • Pamätník holokaustu (železničný vagón na podstavci)
 • Revitalizácia rieky Nitry (pravý breh rieky od cestného mosta do Dvorov nad Žit. po železničný most do Štúrova)
 • Busty uhorských ministrov dopravy a verejných prác (gróf Szechenyi István a Baross Gábor) na budove železničnej stanice Nové Zámky

Číslo účtu: SK74 7500 0000 0040 1325 1106