7. Výročná členská schôdza za rok 2017

Výročná členská schôdza za rok 2017 sa konala dňa 23.3.2018 v klubovni na Šueianskej ulici č.5

Prítomní:Daniel, Domaniža, Forró, Berta, Tóth, Garajová, Kotlinová, Starinská, Starinský, Sekerová, Diósi, Kasáčová, Vašeková.

Neprítmní:Pém, Števlík, Luzsiczová, Forróová, Malperová, Gergely, Kešiarová, Rošková, Petrová, Kádek, Šimunek, Katona

Program Výročnej členskej schôdze.

01. Zahájenie

02. Oboznámenie Výročnej členskej schôdze o uznášania schopnosti

03. Schválenie programu

04. Správa o činnosti za rok 2017

05. Návrh činnosti na rok 2018

06. Správa o hospodárení za rok 2017

07. Správa o majetku OZ

08. Zmena stanov

09. Personálne zmeny

10. Diskusia

11. Prestávka a občerstvenie

12. Správa revíznej komisie

13. Návrh a schválenie uznesenia z Výročnej členskej schôdze

14. Záver

Správa revíznej komisie.

Revízna komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-lng. lmrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD. člen

vykonali dňa 20.3.2018 revíziu pokladničnej knihy a inventarizáciu majetku Občianskeho združenia,,Za troma mostami” a konštatujú, že:

1. Pokladničná kniha je vedená bez zistených závad.

2, lnventár OZ súhlasí zo skutkovýrn zisteným stavom.

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze

Návrhová komisia v zložení

-Ondrej Berta predseda

-Ing. Imrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD člen konštatuje, že

výročná členská schódza je uznášania schopná, nakoťko z 25 členov bolo 13 prítomných (52 %).

Výročná členská schódza berie na vedomie:

-Správa o činnosti za rok 2017

-Správa o majetku OZ.

-Správa o hospodárení za rok 2017

-Správa reviznej komisie.

-Zrušenie členstva v OZ (Marian Hruškár, Eva Polerecká)

Výročná členská schôdza schvaľuje:

-Návrh činnosti na rok 2018

– Zmenu č.1 Stanov Občianskeho združenia Za troma mostami, ktorou sa mení a doplňa članok 2 bod 5:

Združenie sa stará o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva so zaameraním najmä na:

-ochranu a obnovu stavebných, architektonických, historických a umeleckých pamiatok,

-podporu a rozvíjanie miestnych tradicii,

-výstavbu pamätníka obetiam bombardovania Nových Zámkov v období II. svetovej vojny,

– zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby.

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Zápis o schôdzi spracoval:

Ing. František Daniel