4. Výročná členská schôdza za rok 2014

Výročná členská schôdza za rok 2014 sa konala dňa 29.1.2015 v pohostinstve Pohoda

Prítomní:

Ing. František Daniel, Mgr. Koloman Forró, Ing. Marián Hruškár, Ing. Imrich Domaniža, František Pém, Ing. Tomáš Števlík PhD., Ondrej Berta, Mgr. Eva Polerecká, Ing. Tibor Tóth PhD., PaedDr. Jana Garajová, Iveta Forróová, PaedDr. Mária Malperová, Ing. Anna Kotlínová, Janka Starinská. Ing. Peter Starinský, Mgr. Viera Sekerová, JUDr. Eleonóra Petrová, Mgr. Alexander Diósi.

Neprítmní:

Ing. Mária Luzsiczová, Ing. Pavol Hudák PhD., Žaneta Pavlovičová, Ing. Jarmila Kyselicová, Zoltán Gergely, Mgr. Mária Hudáková, Elena Kešjarová. PaedDr. Anna Rošková, Ing. Jozef Simonics,Oto Czuczor, Mgr. Andrea Sláviková, Ing. Tibor Kurina PhD.

Program Výročnej členskej schôdze.

01.Zahájenie

02.Oboznámenie Výročnej členskej schôdze o uznášania schopnosti

03.Schválenie programu

04.Správa o činnosti za roky 2011 až 2014

05.Návrh činnosti na rok 2015

06.Správa o hospodárení za rok 2014

07.Správa o majetku OZ

08.Diskusia

09.Prestávka a občerstvenie

10.Správa revíznej komisie

11.Návrh a schválenie uznesenia z Výročnej členskej schôdze

Správa revíznej komisie.

Revízna komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-lng. lmrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD. člen

vykonali dňa 26.1.2015 revíziu pokladničnej knihy a inventarizáciu majetku Občianskeho združenia,,Za troma mostami” a konštatujú, že:

1. Pokladničná kniha je vedená bez zistených závad.

2, lnventár OZ súhlasí zo skutkovýrn zisteným stavom.

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze

Návrhová komisia v zložení

-Ondrej Berta predseda

-Ing. Imrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD člen konštatuje, že

výročná členská schódza je uznášania schopná, nakoťko z 30 členov bolo 18 prítomných (60 %).

Výročná členská schódza berie na vedomie:

-Správa o činnosti za rok 2014

-Správa o majetku OZ.

-Správa o hospodárení za rok 2014

-Správa rev iznej komisie.

-Zrušenie členstva v OZ (pani Žaneta Pavlovičová a Andrea Sláviková).

-Prijatie za člena OZ ( Marta Kasášová, JUDr. Lývia Kliská Uhrinová).

Výročná členská schôdza schvaľuje:

-Návrh činnosti na rok 2015

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Zápis o schôdzi spracoval:

Ing. František Daniel