3. Výročná členská schôdza za rok 2013

Výročná členská schôdza za rok 2013 sa konala dňa 24.1.2014 v pohostinstve „PUB Pohoda“.

Prítomní:

František Daniel, Koloman Forró, Marián Hruškár, Imrich Domaniža, František Pém, Tomáš Števlík , Mária Luzsiczová, Ondrej Berta, Eva Polerecká, Tibor Tóth, Jana Garajová, Mária Malperová, Janka Starinská, Peter Starinský, Anna Rošková, Eleonóra Petrová, Alexander Diósi, Oto Czuczor.

Neprítmní:

Jarmila Kyselicová, Iveta Forróová, Anna Kotlínová, Viera Sekerová, Zoltán Gergely, Tibor Kurina.

Program Výročnej členskej schôdze.

1.Zahájenie

2.Oboznámenie Výročnej členskej schôdze o uznášania schopnosti

3.Schválenie programu

4.Personálne zmeny

5.Správa o činnosti za rok 2013

6.Návrh činnosti na rok 2014

7.Správa o majetku OZ

8.Správa o hospodárení za rok 2013

9.Správa revíznej komisie

10.Rôzne

11.Prestávka a občerstvenie

12.Návrh a schválenie uznesenia z Výročnej členskej schôdze

13.Záver

Správa revíznej komisie.

Revízna komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-lng. lmrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD. člen

vykonali dňa 21.1.2014 revíziu pokladničnej knihy a inventarizáciu majetku Občianskeho združenia,,Za troma mostami” a konštatujú, že:

1. Pokladničná kniha je vedená bez zistených závad.

2, lnventár OZ súhlasí zo skutkovýrn zisteným stavom.

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze

Návrhová komisia v zložení

-Ondrej Berta predseda

-Ing. Imrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD člen konštatuje, že

výročná členská schódza je uznášania schopná, nakoťko z 24 členov bolo 18 pdtomných (62 %).

Výročná členská schódza berie na vedomie:

-Správa o činnosti za rok 2013

-Správa o majetku OZ.

-Správa o hospodárení za rok 2013

-Správa reviznej komisie.

Výročná členská schôdza schvaľuje:

-Návrh činnosti na rok 2014

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Zápis o schôdzi spracoval:

Ing.. František Daniel