5. Výročná členská schôdza za rok 2015

Výročná členská schôdza za rok 2015 sa konala dňa 20.1.2016 v Dome Matici slovenskej na Nábrežnej ulici 24.

Prítomní:

lng. František Daniel, lng. lmrich Domaniža, František Pém, Ing. Tomáš Števlík PhD.

Mgr. Eva Polerecká, lng. Tibor Tóth PhD., PaedDr. Jana Garajová, lng. Anna Kotlínová, Janka Starinská, lng. Peter Starinský, Mgr. Marta Kasášová, Mgr. Alexander Diósi, Mgr. Alžbeta Vašeková.

Neprítomní:

Mgr. Koloman Forró. Lng. Marián Hruškár, Ing. Mária Luzsiczová, Ondrej Berta

lveta Forróová, PaedDr. Mária Malperová, Zollán Gergely, Elena Kešjarová, PaedDr. Anna Rošková, JUDr. Eleonóra Petrová. Mgr. Marta Kasášová, JUDr. Lývia Kliská Uhrinová.

Program Výročnej členskej schôdze.

01. Zahájenie

02. Oboznámenie Výročnej členskej schôdze o uznášania schopnosti

03. Schválenie programu

04. Správa o činnosti za roky 2011 až 2015

05. Návrh činnosti na rok 2016

06. Správa o hospodárení za rok 2015

07. Správa o majetku OZ

08. Diskusia

09. Voľba predsedníctva a revíznej komisii

10. Prestávka a občerstvenie

11. Správa revíznej komisie

12. Návrh a schválenie uznesenia z Výročnej členskej schôdze

Správa revíznej komisie.

Revízna komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-lng. lmrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD. člen

vykonali dňa 20.1.2016 revíziu pokladničnej knihy a inventarizáciu majetku Občianskeho združenia,,Za troma mostami” a konštatujú, že:

1. Pokladničná kniha je vedená bez zistených závad.

2. lnventár OZ súhlasí zo skutkovýrn zisteným stavom.

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze

Návrhová komisia v zložení

-Ondrej Berta predseda

-Ing. Imrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD člen konštatuje, že

výročná členská schódza je uznášania schopná, nakoťko z 25 členov bolo 13 prítomných (52 %).

Výročná členská schôdza berie na vedomie:

-Správa o činnosti za rok 2015.

-Správa o majetku OZ.

-Správa o hospodárení za rok 2015. -Správa revíznej komisie.

-Zrušenie členstva v OZ (Ing. Pavol Hudák, Ing. Jarmila Kyselicová, Mgr. Mária Hudáková, Ing.Jozef Simonics, Oto Csuczor, Ing, Tibor Kurina).

-Prijatie za člena OZ ( Mgr. Alžbeta Vašeková).

-Piata výročná členská schôdza zvolila päť členné predsedníctvo a troj člennú revíznu komisiu v tomto zložení: Predsedníctvo: František Daniel, Koloman Forró, Marián Hruškár, Eva Polerecká a Jana Garajová. Revízna komisia: Ondrej Berta, Tibor Tóth, Imrich Domaniža.

Výročná členská schôdza schvaľuje:

-Návrh činnosti na rok 2016.

-Rozpis úloh členov združenia na zabezpečenie plánovanej činnosti v roku 2016. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Zápis o schôdzi spracoval:

Ing. František Daniel