2. Výročná členská schôdza za rok 2012

Výročná členská schôdza za rok 2012 sa konala dňa 14.12.2012 v pohostinstve „PUB Pohoda“.

Prítomní:František Daniel, Koloman Forró, Marián Hruškár, Imrich Domaniža, František Pém, Tomáš Števlík , Mária Luzsiczová, Ondrej Berta, Eva Polerecká, Tibor Tóth, Jana Garajová, Mária Malperová,  Anna Rošková, Elena Kešjarová,Iveta Forróová, Viera Sekerová, Ing. Pavol Hudák, Mgr. Mária Hudáková.

Neprítmní:: Jarmila Kyselicová, Žaneta Pavlovičová, Zoltán Gergely, Štefan Dudáš, MVDr. Július Lintner.

Program Výročnej členskej schôdze.

1.Zahájenie

2.Oboznámenie Výročnej členskej schôdze o uznášania schopnosti

3.Schválenie programu

4.Personálne zmeny

5.Správa o činnosti za rok 2012

6.Návrh činnosti na rok 2013

7.Správa o majetku OZ

8.Správa o hospodárení za rok 2012

9.Správa revíznej komisie

10.Rôzne

11.Prestávka a občerstvenie

12.Návrh a schválenie uznesenia z Výročnej členskej schôdze

13.Záver

Správa revíznej komisie.

Revízna komisia v zložení:

-Ondrej Berta predseda

-lng. lmrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD. člen

vykonali dňa 11.12.2012 revíziu pokladničnej knihy a inventarizáciu majetku Občianskeho združenia,,Za troma mostami” a konštatujú, že:

1. Pokladničná kniha je vedená bez zistených závad.

2, lnventár OZ súhlasí zo skutkovýrn zisteným stavom.

Uznesenie z Výročnej členskej schôdze

Návrhová komisia v zložení

-Ondrej Berta predseda

-Ing. Imrich Domaniža podpredseda

-Ing. Tibor Tóth PhD člen konštatuje, že

výročná členská schódza je uznášania schopná, nakoľko z 23 členov bolo 18pdtomných (78 %).

Výročná členská schódza berie na vedomie:

-Správa o činnosti za rok 2012

-Správa o majetku OZ.

-Správa o hospodárení za rok 2012

-Správa rev iznej komisie.

Výročná členská schôdza schvaľuje:

-Návrh činnosti na rok 2013

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Zápis o schôdzi spracoval:

Ing. František Daniel