Revizná komisia

Revízna komisia Občianskeho združenia „Za troma mostami“

Na ustanovujúcej schôdzi Občianskeho združenia “Za troma mostami“ konanej dňa 28.2.2011 boli v zmysle stanov združenia čl. 9 bodu 3 zvolení Ondrej Berta, Ing. Pavol Hudák, Ing. Tibor Tóth PhD.

Na Výročnej členskej schôdzi Občianského združenia “Za troma mostami”konanej dňa 28.12.2011 bol Ing. Pavol Hudák zvolený za tajomníka predsedníctva a do revíznej komisii bol zvolený Ing. Imrich Domaniža.

1. Ondrej Berta predseda
ondrejberta@mail.t-com.sk  0905 604 215

PictureOndrej

2. Ing. Imrich Domaniža podpredseda
i.domaniza@gmail.com 0905 554 964

3. Ing.Tibor Tóth PhD. člen
totht@zmail.sk 0903 853 413